Kontakt

Čistenie fasády a strešnej krytiny . Ochrana a nátery strešnej krytiny a fasády. Rôzne výškové práce.

Lukáš Školka

Tel.: 0944 099 184
Email: info@lusksro.sk

LUSK s. r. o.

Ostratice 125, 956 34 Ostratice
IČO: 52681360
DIČ: 2121101411

Dátum vzniku 2. októbra 2019, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38972/R

 

IBAN: SK39020000000­04656881654

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Cenová ponuka je bezplatná a nezáväzná. Obhliadka a vzorka prác po celej SR zdarma.

Informácie o spracovaní osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov:
K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).
Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
Súhlas dotknutej osoby
Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme ako bol súhlas udelený.
Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.